Vedtægter

logo

VEDTÆGTER FOR SØNDERBORG JAGTFORENING

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er, Sønderborg Jagtforening af 20.11.2000

1.2 Foreningens hjemsted er, formandens hjemmeadresse.

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

3. Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er, at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disse interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

4. Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, samt personer med eller uden jagttegn, dog kræves der medlemskab af Danmarks Jægerforbund, med virkning fra 01.01.2001.

5. Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter §§ 36 - 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6. Kontingent og hæftelse

6.1 For medlemskab af Sønderborg Jagtforening, betales et årligt kontingent, der er vedtaget på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves sammen med det årlige kontingent til Danmarks Jægerforbund.

Bestyrelsen har mandat til, uden generalforsamlingens vedtagelse, at foretage ændringer i kontingentets størrelse, på maksimalt 10% af det sidst vedtagne kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent reduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

7. Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. (Første generalforsamling afholdes februar år 2002).

7.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal formidles til medlemmerne via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside samt Sønderborg Jagtforenings hjemmeside: www.sonderborgjagtforening.dk. Foreningen tilstræber at udsende advis om generalforsamlingens indkaldelse, ved udsendelse af SMS og E-mail til medlemmerne.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand og / eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9. Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10. Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. (For bestyrelses medlemmer, er første valg år 2002).

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, formanden på valg lige år og kassereren på ulige år. ( Første valg, formand på valg år 2002, kasserer på valg år 2003).

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11. Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12. Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

13. Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier. Valg af revisor; en på valg lige år, og en på ulige år. (Første valg år 2002)

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14. Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15. Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16. Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 20/11 2000, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

 

Ovenstående vedtægter med seneste ændringer, er godkendt af generalforsamlingen den 16. februar 2012