Referat fra generalforsamlingen i Sønderborg Jagtforening d. 21 februar 2019

Formanden bød velkommen til de 32 fremmødte ( ny rekord )

Dagsorden:
1.                  Valg af dirigent.

Aage Petersen blev valgt igen og konstaterede generalforsamlingen var lovlig, da det var varslet rettidig i henhold til vedtægterne

2.                  Formandens beretning.

Beretning vedlagt i særskilt dokument som blev godkendt.

Fin fremgang af medlemmer med ca. 20 til nu 250 medlemmer.

Opfordring til at lave nogle af jægerforbundet kursus’er lokalt.

Gråsten evt. optagelse blev uddybet, men NC nævnte det var blevet godt modtaget men de prøver at køre videre.

3.                  Kassereren fremlægger det reviderede og godkendte regnskab.
De største poster blev gennemgået og forklaret og selvom der ”kun” blev et lille underskud på 1.012 Kr. har foreningen en rigtig god økonomi og regnskabet blev godkendt.

Flemming nævnte vi i 2019 overtager Gråsten’s riffelskydninger og står for afholdelse af 14 skydninger.

4.                  Behandling af indkomne forslag. (der er ikke indkommet forslag til behandling)

Ingen indkomne forslag

5.                  Fastlæggelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
Kasseren forslå vi fortsætter med uændret kontingent på 110 Kr. som blev godkendt.

6.                  Valg af formand og kasserer.

Formand: (Nuværende ønsker ikke genvalg) (Bestyrelsen foreslår Chresten Waldemar.

Chresten Waldemar blev valgt for en 1 årig periode, så vi overholder vedtægterne med ikke at have kassere og formand på valg samme år.

Kasserer: Nuværende Flemming Esbensen er på valg (ønsker genvalg).

Flemming Esbensen blev genvalg

7.                  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

  1. Nuværende Jørgen Lassen er på valg. (ønsker genvalg).

Jørgen Lassen blev genvalg

  • Valg af bestyrelsesmedlem (Bestyrelsen foreslår Flemming Nielsen).

Flemming Nielsen blev valgt

  • Valg af bestyrelsesmedlem (Bestyrelsen foreslår Tommy Gram Knudsen).

Tommy Gram Knudsen blev valgt

8.                  Valg af 2 suppleanter. (Nuværende Ole Hertz og Henning Bjørklund modtager   

                   genvalg)      

Ole Hertz og Henning Bjørklund blev valgt

9.                   Valg af 1 revisor og to revisorsuppleanter.

                      (Ole Hertz er på valg og modtager genvalg).

Ole Hertz blev valgt

(Nuværende revisorsuppleanter Carsten Blom og Aage Petersen modtager genvalg).

Carsten Blom og Aage Petersen

10.                Eventuelt.

                      - Afgående formand ønsker ordet.

Flemming Nielsen :

Takkede for sine 10 år som formand og det gode samarbejde med bestyrelsen, samt store opbakning af medlemmerne og fortalte om starten med luftbøssens hvor kun arrangerende mødte op.

Takkede også Torben for sin tid i bestyrelsen, samt Henning for kortvarig suppleant og bød velkommen til Tommy.

Mogens Jensen :

Takkede Flemming og Torben for godt samarbejde med skydebane foreningen, samt gav en rigtig fin orientering om aktiviteter på Kær halvø samt det fine samarbejde med kommunen som har medført følgende.

Natur skole skulle ikke også bruge ”vores” hus

Høstning vil fremover foregå med kvæg der flyttes rundt, da får spiste de forkerte planter.

Flugtskydning er blevet målt professionelt op og ændret.

Hunde skilte med krav om snor er sat op og hundeskov etableret. Hundetræning stadig lovligt på området, dog med skilte på armen.

Der er også mulighed for Mountain bike og ridning i området, så alle bliver tilgodeset.

Der kommer ny skydemembran og vold på skydebanen som kommunen betaler.

Etablering af kørestolsrampe og fiskerenseplads er i gang.

Mogens næste målsætning er at der gøres noget ved klubhuset.

Mogens afsluttes med at takke alle riffelinstruktørerne og hjælperne.

Flemming Esbensen :

Takkede Flemming Nielsen for tiden som formand, hvor vi de sidste 10 år er gået fra 87 medlemmer til nu 250 medlemmer.

Efter kaffe og brød blev der fortalt mange gode jagt historier og der var en livlig snak, som jo også tyder på en god forening.

Aftenen sluttede med at den nye formand takkede af og snakken fortsatte lidt efterfølgende.

Henning Bjørklund

22.02.2019