Referat GF 2018

Referat fra generalforsamlingen i Sønderborg Jagtforening d. 22 februar 2018

Der var 22 fremmødte til generalforsamlingen.

 

Pkt. 1 Formanden Flemming Nielsen bød velkommen til genralforsamlingen

·         Valg af dirigent: Aage Petersen blev foreslået og valgt

Pkt. 1.1 Aage kunne fastslå at generalforsamlingen er varslet rettidiget efter vedtægterne.

 

Pkt. 2 Formandens beretning: Gennemgået af Formand Flemming Nielsen.

·         Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer

·         Henning Bjørklund spurgte til den planlagte bro for enden af skydebanevej. Mogens Jensen fra SKV fortæller om aktivitetsplanen for Kær Vestermark og årsagen til at broen endnu ikke er etableret er fordi kystdirektoratet har forbudt at der bygges en rampe fra parkeringspladsen og ned i vandspejls niveau, derfor er broen udsat på ubestemt tid. Der er på nuværende tidspunkt planlagt at der skal etableres fugle udkigsposter, sheltere og en indhegnet hundeskov.

Pkt. 3 Kasserer Flemming Esbensen fremlægger det godkendt regnskab.

·         Kasseren takkede revisorerne Ole Hertz og Hans Peter Hollænder for et godt samarbejde.

·         Regnskabet blev egnnemgået og godkendt.

·         Kristian T spørger ind til en indtægt. Flemming forklarer at det er afregning fra Danmarks Jægerforbund på meldlemsgebyr 2017.

·         Henning B. Spørger til kassebeholdningen og hvad den evt. kunne bruges til for at komme medlemmerne tilgode.

·         Følgende forslag blev drøftet:

o   Etablering af Buejagt kurser / bane

o   Starte Jagthornsblæsning

o   Forslag om køb af ny trailer, det blev besluttet at der skal investeres i en ny trailer. Tommy Knudsen tager opgaven.

o   Daniel foreslog etablereing af et ungeudvalgt som kunne tilgode se nyjægere, det blev besluttet at Daniel sammen med bestyrelsen skulle oprette sådan et udvalg.

o   Forslag om skydedage kun for nyjægere, så de kan skyde under rolige og afslappede forhold med mulighed for instruktør hjælp.

o   Kurser om opdræt og udsætning + kurser omkring forlægning og parterring af hjortevildt.

Pkt. 4 Behandling af indkonme forslag.

·         Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent:

·         Der er ingen ændringer i kontingent

Pkt. 6 Valg af formand:

·         Formand Flemming Nielsen blev genvalgt.

Pkt. 7 Valg af 1 bestyrelsemedlem.

·         Chresten Waldemar blev genvalgt

Pkt. 8 Valg af 2 suppleanter:

·         Henning Bjørklund og Ole Hertz blev begge genvalgt.

Pkt. 9 Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter

·         Ole Herts, Aage Petersen og Carsten Blom blev alle genvalgt

Pkt. 10 Eventuelt:

·         Mogens Jensen fra SKV forklarede omkring de nye regler for hundetræning og føring af hund på Kær Vetsermark.

·         Alle nuværende aktiviteter viderføres, kommunen er meget glade for samarbejdet mellem Sønderborg Jagtforening, Sønderborg Skyttekreds samt Skydebane samvirket Kær Vestermark.

Formanden sluttede generalforsamlingen af med at takke alle de frivillge for der store indsats i Sønderborg Jagtforening og slutteligt takkede han bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017.

Referent Torben Kofoed Rasmussen.