Referat GF 2021

Sønderborg Jagtforening

 1. maj 2021

Referat fra generalforsamlingen den 27. maj 2021
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 27. maj, kl. 1900 i jagthuset på Kær Vestermark. Der deltog 19 medlemmer.
Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over endelig at se så mange medlemmer i jagthuset.
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter, dog med en corona relateret forsinkelse på ca. 3 måneder, med flg. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand og / eller kasserer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Eventuelt.
  Ad pkt.1: Valg af dirigent:
  Aage Petersen blev uden modkandidater valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at forsamlingen var rettidig indvarslet og hermed var lovlig og beslutningsdygtig.
  Ad pkt. 2: Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling:
  Formanden indledte med at konstatere at årsberetningen er den korteste beretning i foreningens historie. Vi nåede kun lige at afholde generalforsamlingen ultimo februar 2020. Kort tid efter lukkede samfundet ned.
  Bestyrelsen har med frustrationer, måttet aflyse aktiviteterne efterhånden som restriktionerne umuliggjorde afholdelse. Vi nåede at gennemføre 2 gange hundetræning samt nogle riffelskydninger.
  Vi er nu i indeværende år, endelig kommet i gang. Der er således startet et hundetræningshold op. Endvidere er der gang i riffelskydningerne.
  Programmet for 2. halvår er udarbejdet og udsendes til medlemmerne inden for kort tid. Der er blandt andet planlagt en ekskursion til jagt- og outdoor messen på Brahetrolleborg den 7. august. Programmet der er på vej, indeholder programmet for dagen.
  Beretningen blev afsluttet med at rette en tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. Endvidere til Skydebanesamvirket for et godt samarbejde.

Ad pkt. 3: Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede regnskab til godkendelse:
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
Ad pkt. 4: Indkomne forslag:
Bestyrelsen oplyste at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, til behandling. Bestyrelsen ønskede forslag til vedtægtsændringer behandlet og godkendt af generalforsamlingen. (De reviderede og godkendte vedtægter, vil blive indlagt på foreningens hjemmeside når endelig godkendelse af Danmarks Jægerforbund foreligger).
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der blev godkendt af generalforsamlingen:

Pkt. 1.2 (Foreningens hjemsted)
Ændres fra formandens hjemmeadresse til Sønderborg Kommune.

Pkt. 5.3 (ekskludering af et medlem):
Efter anbefaling fra Danmarks Jægerforbund, er ordlyden i pkt. 5.3 udskiftet med ny ordlyd, der beskriver beslutningsprocessen.

Pkt. 7.2 (Tilføjelse vedr. offentliggørelse af indkomne forslag):
Suppleres med:
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside, ved udsendelse af mail til medlemmerne eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 7 dages varsel.
Pkt. 10.2 (Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer):
Bestyrelsen kan beslutte at antallet af bestyrelsesmedlemmer er 5 eller 7 personer.
Ændringen er vedtaget på generalforsamlingen i 2020.

Ad pkt. 5: Fastlæggelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret.
Ad pkt. 6: Valg af formand og kasserer:
Formand: Flemming Nielsen. Valgt i 2020 (ikke på valg).
Kasserer: Flemming Esbensen. Valgt i 2019 (på valg). Modtager genvalg.

Vedr. Pkt. 7 (valg af 5 bestyrelsesmedlemmer):

 1. Nuværende Jørgen Lassen: Valgt i 2019 (på valg) Modtager genvalg.
 2. Nuværende Tommy Gram Knudsen: Valgt i 2019 (på valg). Modtager genvalg.
 3. Nuværende Chresten Waldemar: Valgt i 2020 (ikke på valg).
 4. Nyvalg: Bestyrelsens forslag: Tom Pelle.
 5. Nyvalg: Bestyrelsens forslag: Brian Rasmussen.

Vedr. Pkt. 8 (valg af 2 suppleanter):

Nuværende Ole Hertz og Henning Bjørklund modtager genvalg.

Vedr. Pkt. 9 (valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter):

Nuværende Hans Peter Hollænder: Valgt i 2020 (ikke på valg).
Nuværende Ole Hertz: Valgt i 2019 (på valg) Modtager genvalg.

Nuværende revisorsuppleanter: Carsten Blom og Aage Petersen modtager genvalg.

Alle valg blev, uden modkandidater, valgt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 10. Eventuelt:
Mogens Jensen der på vegne af skydebanesamvirket og Flemming Esbensen der på vegne af jagtforeningen, har deltaget i et antal møder med repræsentanter fra Sønderborg Kommune.
Møderne er blevet afholdt som orienteringsmøder med gensidig orientering om brugen af faciliteterne, herunder bygningerne på Kær Vestermark.
Herunder har kommunen bl. a. orienteret om ønsker og visioner for den fremtidige anvendelse af vores bygning.
Der er ikke truffet beslutning om de fremadrettede planer samt evt. konsekvenser.

Som afslutning på generalforsamlingen, takkede formanden Aage Petersen for den sædvanligvis altid, velgennemførte hverv som dirigent.
Endvidere takkede formanden generalforsamlingen for valgene til bestyrelsesposterne.

Referent: Flemming Nielsen